zaterdag 6 oktober 2018

Tema: thús


Ik lis op'e bank
mem sit op'e stoel.
Tegearre thús,
dat is in fijn gefoel. 
(út Myn earste Fryske Van Dale)

De ôfrûne wiken ha wy dwaande west mei it tema thús. Wy ha nei it hûs fan Tomke sjoen, hoe sjocht dat der út? muorren, in dak in doar, in rút ensfh. Wat foar keamers binne der yn in hûs en wat dogge wy yn dizze keamers? Wy sjogge goed om ús hinne, sawol binnen as bûten. De bern fertelle sels al gau oer thús. Moaie útpraken dy dan foarby komme: 'Ik heeft ook een dak' en 'ik wit net wêr myn hûs wennet'  Wat dogge wy yn de badkeamer?  ''swimme'! wurdt der roppen. 


Alle dagen pakke wy in pear wurdkaarten derby en besykje dan út te finen by wat foar keamer dy heart.
Wy triuwe op de belle, meitsje sels post en dogge dat as echte postboades yn de brievenbus.
Wy nifelje in hûs fan in doaze en ferjitte de doar, de rúten en de belle net.


Rymkes 

Rút
In rút is fan glês
in rút is hiel tin
do kinst der troch sjen
sjochsto wêr't ik bin?


Belle
De belle seit dingdong
of tingeling of tring
do witst it noait
it is in grappich ding.


Keuken
Yn de keuken meitsje wy it iten
en yn'e keuken op'e grûn,
hat it lytse mûske
en wat lekkers fûn.

Sliepkeamer
Ik ha in eigen sliepkeamer
mei in bêd en mei in kast.
Dêr kin ik lekker koese
mei bear dy't op my past.

Souder
By ús op'e souder
wennet Marten Mûs
hy wennet yn in doaze
dy doaze is syn hûs
De ûndersteande wurden ha wy in soad brûkt:
It hûs - het huis / de doar - de deur / it rút - het raam / de brievebus - de brievenbus / de bel / de gong - de gang / de keamer - de kamer / de keuken / de souder - de zolder / de badkeamer - de badkamer / it húske - de wc / de trep - de trap / de stoel / de tafel / de telefyzje - de televisie / de kraan / de dûs - de douche / it bêd - het bed

Boeken by dit tema:
Tûzen wurden - praatplaat yn'e hûs
It Mûzehûs Sam & Julia - Karina Schaapman
Nijntje bij mij thuis - Dick Bruna
Rond het huis - Frank Girad en Marie Odile Fordacq
Daar is mama! - Marianne Witvliet & Mark Jansen
Waar ben je kleine beer? - Martin Waddell & Barbara Firth
Koesboek - Baukje Wytsma & Carla van der Heijde