dinsdag 22 januari 2019

Thema Tandenpoetsen

Toskpoetse
mei de boarstel
en wat toskpoetsersguod
Alle smoargens,
alle kromkes,
poetse poetse
poets ik fuort!

(Geartsje Douma út Tûzenpoatsjes)


De komende weken zullen we ons bezig houden met het thema 'tandenpoetsen'.
We verkennen de mond en tanden. Wat doen we er mee en heeft iedereen al tanden?
Waarom is tandenpoetsen belangrijk en wat hebben we daar voor nodig?
Als afsluiting van dit thema gaan we onze tanden ook echt poetsen.

De onderstaande woorden zullen tijdens dit thema veel gebruikt worden:
mond/mûle - tanden/tosken - tandenborstel/boarstel - tandpasta/toskpoetsersguod - tandarts/toskedokterDe Mûle
Wat dochsto mei de mûle?
Wat dochsto mei de tonge?
Ite en drinke,
prate en sjonge!
(uit Tûzen wurden)


De Tosk
De iene tosk sit los.
Ik kin no net goed bite.
Dy tosk moat er earst út,
dan kin ik wer lekker ite.

(uit Tûzen wurden)


Tandenborstel
Ik heb een borstel in mijn hand,
die gaat poetsen elke tand.
Eerst eens hier, dan eens daar,
overal dan ben ik klaar!

(bron: pinterest)

Tandenpoetsen  (op de wijze van Vader Jacob)
Tandenpoetsen, tandenpoetsen
oh wat fijn, oh wat fijn,
lekker schone tandjes
lekker schone tandjes
dat is fijn, dat is fijn!

(bron: pinterest)


Kijk voor meer activiteiten bij dit thema ook eens op de Pinterest pagina van appels & parren.


vrijdag 30 november 2018

Sinterklaas


Sinterklaas is al in het land maar komende zaterdag 1 december zal hij rond 17.00 uur ook in Earnewâld aankomen. De stoomboot is wat te groot voor de Alde Feanen daarom wordt de goedheiligman traditie getrouw met het skûtsje binnengehaald. Altijd even spannend want zou de Sint het wel kunnen vinden in het donker?
 Om het de Sint en zijn pieten wat makkelijker te maken staan alle kinderen met zelfgemaakte lampionnen in de haven hem al op te wachten. 

Naast lampionnen knutselen hebben we flink geoefend op mooie Sinterklaasliedjes, veel verhaaltjes gelezen, zelf pepernoten gebakken en natuurlijk lekker geproefd.

Een heel fijn en gezellg Sinterklaasfeest gewenst!

zaterdag 6 oktober 2018

Tema: thús


Ik lis op'e bank
mem sit op'e stoel.
Tegearre thús,
dat is in fijn gefoel. 
(út Myn earste Fryske Van Dale)

De ôfrûne wiken ha wy dwaande west mei it tema thús. Wy ha nei it hûs fan Tomke sjoen, hoe sjocht dat der út? muorren, in dak in doar, in rút ensfh. Wat foar keamers binne der yn in hûs en wat dogge wy yn dizze keamers? Wy sjogge goed om ús hinne, sawol binnen as bûten. De bern fertelle sels al gau oer thús. Moaie útpraken dy dan foarby komme: 'Ik heeft ook een dak' en 'ik wit net wêr myn hûs wennet'  Wat dogge wy yn de badkeamer?  ''swimme'! wurdt der roppen. 


Alle dagen pakke wy in pear wurdkaarten derby en besykje dan út te finen by wat foar keamer dy heart.
Wy triuwe op de belle, meitsje sels post en dogge dat as echte postboades yn de brievenbus.
Wy nifelje in hûs fan in doaze en ferjitte de doar, de rúten en de belle net.


Rymkes 

Rút
In rút is fan glês
in rút is hiel tin
do kinst der troch sjen
sjochsto wêr't ik bin?


Belle
De belle seit dingdong
of tingeling of tring
do witst it noait
it is in grappich ding.


Keuken
Yn de keuken meitsje wy it iten
en yn'e keuken op'e grûn,
hat it lytse mûske
en wat lekkers fûn.

Sliepkeamer
Ik ha in eigen sliepkeamer
mei in bêd en mei in kast.
Dêr kin ik lekker koese
mei bear dy't op my past.

Souder
By ús op'e souder
wennet Marten Mûs
hy wennet yn in doaze
dy doaze is syn hûs
De ûndersteande wurden ha wy in soad brûkt:
It hûs - het huis / de doar - de deur / it rút - het raam / de brievebus - de brievenbus / de bel / de gong - de gang / de keamer - de kamer / de keuken / de souder - de zolder / de badkeamer - de badkamer / it húske - de wc / de trep - de trap / de stoel / de tafel / de telefyzje - de televisie / de kraan / de dûs - de douche / it bêd - het bed

Boeken by dit tema:
Tûzen wurden - praatplaat yn'e hûs
It Mûzehûs Sam & Julia - Karina Schaapman
Nijntje bij mij thuis - Dick Bruna
Rond het huis - Frank Girad en Marie Odile Fordacq
Daar is mama! - Marianne Witvliet & Mark Jansen
Waar ben je kleine beer? - Martin Waddell & Barbara Firth
Koesboek - Baukje Wytsma & Carla van der Heijdevrijdag 27 juli 2018

HOERA SIMMERFAKANSJE!


Elkenien in hiele noflike simmerfakânsje winske! 
Iedereen een hele fijne zomervakantie gewenst!