zaterdag 23 december 2017


Wij sluiten twee weken de deuren, 8 januari gaat de vlag weer uit.
Fijne feestdagen en een heel gelukkig nieuwjaar gewenst!

woensdag 25 oktober 2017

Hjerst / Herfst

Ien, twa, trije bledsjes falle út de beam.
Ien, twa, trije iekeltsjes op'e grûn.
Ien, twa trije kastantjes dik en rûn,

en sjoch ris goed
ferstoppe ûnder blêden, iekels en kastanjes
stiet in grutte poddestoel mei in reade hoed.

zondag 9 juli 2017

Simmer - Zomer
De sinne skynt,
de loft is blau,
de wolken ha fakânsje.

Alles dûnset, sjongt en ropt,
kom nei bûten, gau, gau gau!

De sinne laket
en knypeachet nei my.
Sjoch, rûk, hark en fiel,
it is SIMMER, spesjaal foar dy!
It is folop simmer en dizze wiken is dat dan ek us tema. Foar it earst brûke wy in tema út de 'Doch mear mei Tomke' aktiviteitemap. De Tomke pop heart der al hielendal by. De bern klaaie him oan en út neffens it waar, de trui en broek binne fansels gau te waarm en mei sinneskynwaar krijt Tomke fan de bern de sinnebril op.

By elk tema heart in moaie praatplaat, ferhaaltsjes, ferskes, rymkes, nifel tips en spultsjes. Op de Tomke webside is noch mear te finen, sa as de wurdkaarten.

Dizze wurden sille in soad brûkt wurde:
de simmer - de zomer / de sinne - de zon / de sinnebril - de zonnebril / it strân - het strand / it sân - het zand /  it swimbad - het zwembad / de iisko - het ijsje / it ammerke - het emmertje / it skepke - het schepje


maandag 29 mei 2017

Maitiids tema: op'e strún yn de tún


 Op'e strún yn de tún!  

Lizze yn it gers op'e rêch as op'e búk.
Slûpe en krûpe,
Sjoch! dêr by die grutte strúk.

Wat bist hat him dêr ferstoppe? 
Soe er wol hearre dat wy him roppe? 
En wa doart en sjoch ris ûnder die grutte stien? 

Hjoed geane wy op aventoer
Hjoed geane wy op strún
Hjoed geane wy op aventoer yn de tún!

Mei in aventoer witst fan tefoaren net wat der barre sil, en dat kin fansels wol in bytsje spannend wêze! Yn de tún belibje wy altyd wol wat. Der is in soad te sjen, mar ek te hearren, te rûken en te fielen.
In fûgel op it stek mei in tûkje yn'e bek, slakken fine, mei de bleate fuotten fiele dat it gers kriebelt.
 
De reaksje fan de bern op lytse bisten as de wjirm, slak, spin en stienkrobbe is noch wol ris ien fan 'ieuw en jakkes bah!' mar ek hieltyd faker fan 'sjoch ris wat ik hjir fûn ha!'

grutte en lytse slakken op de parrebeam


Hjirûnder de wurden dy't by dit tema in soad foarby komme:

de tún - de tuin | it gers - het gras | blommen - bloemen | tûkjes - takjes | wjirm - worm | slak | stienkrobbe - pissebed | fûgel - vogel | ingeltsje - lieveheersbeestje | spin | flinter - vlinder

Boeken by dit tema:
  • Dag beestjes! - Elle van Lieshout, Erik van Os en Mies van Hout
  • Hoe doet dit dier? - Sebastiaan Braun
  • Oeps er zit een worm in! - Britta Teckentrup
  • De regenworm - Marian van Gog (de kijkdoos)
  • De slak - Bouwina de Ridder (de kijkdoos) 
  • Ik onderzoek de dieren onder een steen - Winkler Prins ontdekboek
  • Tûzen wurden - Heather Amery (praatplaat de tún)

woensdag 4 januari 2017

Een nieuw jaar!!


Een heel fijn, bijzonder, mooi, gezond en gelukkig 2017 gewenst!
Benieuwd of de maand januari net zo winters gaat worden als vorig jaar....