zaterdag 25 mei 2019

Tema Tomke yn it ferkear

Kommende wiken binne wy dwaande mei it tema Tomke yn it ferkear.
It giet dan oer ferfiermiddels, hoe sjogge ferfiermiddels derút? Watfoar ferfiermiddels binne der en hokker lûden meitsje se. Mei de bern ferkenne wy de omjouwing, wat binne de regels yn it ferkear en wat is feilich?
It tema wurdt opdield yn trije dieltema's 'op'e fyts', 'ferkearsregels en 'lûden yn it ferkear'.


Understeande wurden sille in soad brûkt wurde yn dit tema:

ferkear/verkeer  ferkearsregels/verkeersregels  ferkearsboerd/verkeersbord  fyts/fiets auto   plysjewein/politieauto  ambulânse/ambulance  brânwachtauto/brandweerauto   fleantúch/vliegtuig boat/boot  bus  trein  helikopter  motor  de dyk/de weg  brêge/brug  benzinepomp pech garaazje/garage  sebrapaad/zebrapad  stopljocht/stoplicht 


Sjoch foar aktiviteiten by dit tema op de appels & parren Pinterest pagina