woensdag 25 oktober 2017

Hjerst / Herfst

Ien, twa, trije bledsjes falle út de beam.
Ien, twa, trije iekeltsjes op'e grûn.
Ien, twa trije kastantjes dik en rûn,

en sjoch ris goed
ferstoppe ûnder blêden, iekels en kastanjes
stiet in grutte poddestoel mei in reade hoed.